สำหรับ Mitsubishi CNC Drive Unit

Servo Drive Model : MDS-C1-V1-20 , MDS-C1-V2-2010 , MDS-C1-V2-2020, MDS-D-V2-8080 etc
Spindle Drive Model : MDS-C1-SP(H)-37

Alarm #32,#51 on cnc screen