สำหรับ Mitsubishi CNC Drive Unit

Servo Drive Model : MDS-C1-V1-35 , MDS-C1-V2-3520 , MDS-C1-V2-3535, etc
Spindle Drive Model : MDS-C1-SP(H)-75

Alarm #32,#51 on cnc screen