Mitsubishi CNC

/Mitsubishi CNC

เพาเวอร์ซัพพลายของซีเอ็นซี คืออะไร ทำงานยังไง

ก่อนจะกล่าวถึงหลักการที่ลึกลงไปมากกว่านี้ของเพาเวอร์ซัพพลายของเครื่องซีเอ็นซี ขออนุญาตอธิบายหลักการเบรคมอเตอร์กระแสสลับเบื้องต้นก่อน เพราะหลักการเบรคเบื้องต้นจะทำให้เราสามารถเข้าใจหลักการทำงานของเพาเวอร์ซัพพลายได้ดีที่สุด Article : Braking methods in Induction motors [...]

By | 2017-12-22T16:44:03+00:00 December 6th, 2017|Electronics, Inverter, Mitsubishi CNC, Motor Drive, Power Electronics|0 Comments

การเสียของเพาเวอร์ซัพพลาย – CNC มิตซูบิชิ อิเล็คทริค

อาการด้านล่างคือหมายเลขของการเสียและ สาเหตุของการเสียของ CNC ที่ใช้ Controller ของ Mitsubishi Electric (M500,M60,M600,M70,M700,M80,M800) [...]

By | 2017-12-03T17:31:46+00:00 December 3rd, 2017|Mitsubishi CNC, Motor Drive, Power Electronics|0 Comments

ลักษณะการเกิด Alarm 10 ของ CNC Mitsubishi

  Alarm 10 เป็นอาการเสียหลักของ MDS-B-SVJ2-01~20 , MDS-B-SPJ2-075~110  Alarm 10 เป็นอาการเสียหลักของของแอมป์รุ่นทั่วๆไปของ [...]

By | 2017-12-06T17:37:30+00:00 June 11th, 2017|Electronics, Mitsubishi CNC|0 Comments

ลักษณะการเกิด Alarm 32 ของ CNC Mitsubishi

ลักษณะการเกิด Alarm 32 ของ CNC Mitsubishi Alarm 32 เป็นอาการเสียหลักของของแอมป์รุ่นทั่วๆไปของ MDS-B/C1 [...]

By | 2017-12-06T17:21:33+00:00 June 11th, 2017|Electronics, Inverter, Mitsubishi CNC|4 Comments